16/7/10

Πρόστιμο 12,5 εκατομμυρίων ευρώ "έφαγε" η Carrefour–Μαρινόπουλος Α.Ε. από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οχτώ (12.512.848,00) ευρώ για παραβάσεις, καθώς η CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθόριζε τις τιμές μεταπώλησης στο σχετικό δίκτυο δικαιόχρησης, ενώ παράλληλα περιόριζε τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διανομέων – δικαιοδόχων εντός του συστήματος (σε συνδυασμό με ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας).Ειδικότερα, η CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφάρμοζε πολιτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης...
αφενός μέσω συμβατικών ρητρών που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, και αφετέρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που – κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του – καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη, επιτείνοντας έτσι τη διαρθρωτική ακαμψία των τιμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου